BFF Trout Club FORUM

Welkom op het BFF Trout Club Forum! de BFF Trout Club forum is er voor elkaar en bespreekt werkelijk alle onderwerpen m.b.t. forelvissen die je maar bedenken kunt.

* ALLEEN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN HET FORUM.

* OP DEELNAME AAN HET FORUM ZIJN ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS VAN TOEPASSING.

 

Huisregels

Belgische Forelvisser Federatie biedt een forum, BFF Trout Club, aan. BFF Trout Club is een community voor en door forelvisenthousiasten. In deze community bieden we ieder de ruimte zijn of haar mening te delen met andere leden. BFF Trout Club vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft BFF Trout Club een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je je hebt aangemeld bij Muut. 


Dit forum is
niet bestemd  voor handelaren, webshops, etc. die dit forum willen gebruiken hun waar te verkopen. Belgische Forelvisser Federatie behoudt zich het recht bij misbruik/constatering het topic te verwijderen en misbruiker te weren van dit forum!

 

 

Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van het BFF Trout Club forum geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Belgische Forelvisser Federatie is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van het BFF Trout Club forum. 

 

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het BFF Trout Club forum, is het mogelijk dat de informatie die op BFF Trout Club wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 

 

3. De content op het BFF Trout Club forum is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan BFF Trout Club. Belgische Forelvisser Federatie is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op het BFF Trout Club forum geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Belgische Forelvisser Federatie kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. 

 

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de topics van het BFF Trout Club forum mogen geen kwetsende en/of aanstootgevende teksten bevatten. Je avatar mag niet kwetsend en/of aanstootgevend zijn. Geen racistische of discriminerende uitlatingen.

 

Copyright

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op het BFF Trout Club forum geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Belgische Forelvisser Federatie dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele  en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van BFF Trout Club en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke. 

 

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op het BFF Trout Club forum plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding. 

 

3. Deelnemer staat ervoor in dat het  tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op het BFF Trout Club forum geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Belgische Forelvisser Federatie terzake van vorderingen van derden. 

 

4. Belgische Forelvisser Federatie heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van het BFF Trout Club forum te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van BFF Trout Club, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. 

 

Intellectuele eigendomsrechten BFF Trout Club

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Belgische Forelvisser Federatie en het logo van Belgische Forelvisser Federatie, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Belgische Forelvisser Federatie. 

 

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van het BFF Trout Club forum (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen,  teksten) berusten uitsluitend bij Belgische Forelvisser Federatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgische Forelvisser Federatie is het onder meer niet toegestaan de website Belgische Forelvisser Federatie, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde "framing" valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. 

voor vragen etc. bff_forum@belgischeforelvisserfederatie.be